icon icon icon

Quan trắc và Xử lý môi trường

I. NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

 

II. NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DỰ ÁN