icon icon icon

Phần mềm và sản phẩm thông minh

I. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TRUNG CÁC TRẠM TRỘN BÊ TÔNG - TTSMARTBP 1. Phần mềm TTSmartBP Local - Cài đặt cho PLC, HMI và PC - Phân quyền ch...

DỰ ÁN