icon icon icon

T12

27

Công nghệ hóa khí Plasma WESTINGHOUSE

Công ty WestingHouse hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ chuyển hóa khối lượng lớn rác thải thành khí syngas. Hỗn hợp khí synga...

DỰ ÁN