icon icon icon

Dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng

I. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG TỰ ĐỘNG

 

II. NHÀ MÁY SẢN XUẤT VỮA KHÔ

 

III. NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGÓI MÀU

 

 

DỰ ÁN